MyIP IDC

×
×

상품 / 서비스 전체보기

01. 서버 호스팅 | 06. 코로케이션 | 07. GPU 호스팅 | 04. 클라우드 서버 | 09. Free DNS Manager | 10. 장비형 고정 아이피

GPU 호스팅 , 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 블록체인, AI, Nvidia RTX 서비스 안내


회선조건

회선 : 1Gbps

트래픽 : 기본 월 3,000GByte 제공 / 초과시 1GByte당 40원 ( 국내망 / 국제망 동일한 가격으로 적용 )

 
 
- 메모리 , SSD 추가 가능.
 
  Windows 2019, 2016, 2012, 2008
  Ubuntu 16.04 , 18.04, 20.04
  CentOS 6, 7, 8
  

통화

GeForce RTX 3060 12GB + AMD RYZEN 9 3900x + 500GB SSD + 6TB HDD
RTX 3060 + AMD RYZEN 9 3900x + DDR4 32GB RAM , 500GB SSD + 6TB HDD
GeForce RTX 3080 10GB + AMD RYZEN 9 3900x + 500GB SSD + 6TB HDD
RTX 3080 10GB + AMD RYZEN 9 3900x + DDR4 32GB RAM , 500GB SSD + 6TB HDD
GeForce RTX 3090 24GB + AMD RYZEN 9 3900x + 500GB SSD + 6TB HDD
RTX 3090 24GB + AMD RYZEN 9 3900x + DDR4 32GB RAM , 500GB SSD + 6TB HDD